Herijken Strategisch Vastgoedbeleid bij corporaties en zorginstellingen

Nadruk op kerntaken
Nu het ‘Grote Afromen’ de grenzen van de redelijkheid in de vorm van de verhuurdersheffing ver heeft overschreden en ook hun taakstelling in de Herziening van de Woningwet is gemillimeterd, kunnen de woningcorporaties, zeker in de grote(re) steden, moeilijk anders dan zich terugtrekken op hun kerntaken. Niet langer volstaat een 3- of 5-jaarlijkse update. Een strategische herorientatie op de core business is zeer noodzakelijk geworden en leidt tot herijking van het strategisch vastgoedbeleid in al zijn (met elkaar samenhangende) onderdelen. De trend is: van (soms) optimale kwaliteit naar basiskwaliteit. Focus op de kerntaken dus met behulp van een minimalistische benadering om de financiële continuïteit niet in gevaar te brengen.

Zorgvastgoed
Ook in de zorg, zowel de cure als de care, voltrekt zich via de overgang naar marktwerking en de bijbehorende, structurele, veranderingen in de regelgeving (scheiden wonen en zorg) een ware revolutie in de bekostiging van de zorg, die het strategisch omgaan met vastgoed sterk raakt. Zorgorganisaties hebben primair verstand van zorg en doen er goed aan de risico’s, die ze door de marktwerking lopen met hun vastgoed, te neutraliseren. Door het maken van strategische keuzen met betrekking tot het exploiteren en bouwen van hun vastgoed en het benutten van achterliggend juridisch instrumentarium (rechtsvorm, eigendom etc.). Ook in de zorg dus is het richten op de kerntaken het adagium. Waar zorginstellingen zonder doordacht strategisch vastgoedbeleid proberen te overleven, blijkt met regelmaat, dat juist daardoor grote financiële problemen ontstaan, die faillissement in het zicht brengen en oneigenlijke financiering (equity) de verkeerde kansen geven.

Expertise
LINCManagement heeft veel ervaring met het gedragen opzetten, organiseren, plannen en uitwerken van strategisch vastgoedbeleid in al zijn facetten, zowel bij woningcorporaties als bij zorgorganisaties.