Procesbegeleiding, Voorzitterschap & Conflictbemiddeling

U vindt dat er verandering nodig is, maar wilt ook dat gewenste veranderingen een breed draagvlak hebben. De wijze waarop mensen en groepen bij de formulering en implementatie van verandervoorstellen worden betrokken impliceert al de helft van succes of mislukking. Draagvlak is pas echt waardevol, als de mensen die het aangaat (kritisch) hebben kunnen meepraten en zich gehoord en begrepen weten. Om zo ver te komen, moet een boeiend, soms delicaat, en goed begeleid proces worden doorlopen. Soms gaat dat prachtig en inspirerend en overtreft het resultaat de stoutste verwachtingen.

Maar soms ook gaat het niet helemaal zonder hobbels. Meningsverschillen tussen geledingen en personen komen immers in de beste organisaties en relaties voor. In de interne organisatie, tussen toezichthouders en bestuur, bestuur en Managementteam, Managementteam en Ondernemingsraad, bestuur en ALV; extern door bijv. interpretatieverschillen over de toepassing van een Samenwerkingsovereenkomst met de Huurdersorganisatie of in de vorm van ernstige meningsverschillen met belangrijke stakeholders.

De ervaring leert, dat een grondige analyse, het verkennen van de ruimte en de mogelijkheden voor een oplossing, leiding geven aan onderhandelingen over die oplossing, de vastlegging ervan en de schriftelijke committering van de betrokkenen, de belangrijkste ingrediënten zijn bij het oplossen van dergelijke problemen. Leidraad is altijd gedegen kennis over de belangrijkste bestuursvormen en managementmodellen; over de positionering van bestuur en toezichthouders; over begrippen als loyaliteit en integriteit. Desgewenst wordt schriftelijk gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan om herhaling te voorkomen, dan wel de kans op succes te vergroten.

 

Een specifieke vorm van procesbegeleiding is het ‘Voorzitterschap-op-maat‘: u formuleert de doelstelling en LINCManagement gaat aan het werk. Op een levendige en creatieve manier. Met kennis van zaken. Desgewenst met inbegrip van de opzet, het organisatiewerk, de inhoudelijke invulling en het voorzitterschap. En ook de verslaglegging kan worden overgenomen.