Consultancy

Adviseren vanuit overzicht en ervaring. Van het versterken en herprofileren van uw bedrijfsstrategie tot het doorlichten van governance-kwaliteit en het tunen van de inrichting van uw organisatie.


Herijken Strategisch Vastgoedbeleid bij corporaties en zorginstellingen

Nadruk op kerntaken

Nu het ‘Grote Afromen’ de grenzen van de redelijkheid in de vorm van de verhuurdersheffing ver heeft overschreden en ook hun taakstelling in de Herziening van de Woningwet is gemillimeterd, kunnen de woningcorporaties, zeker in de grote(re) steden, moeilijk anders dan zich terugtrekken op hun kerntaken. Niet langer volstaat een 3- of 5-jaarlijkse update. Een strategische herorientatie op de core business is zeer noodzakelijk geworden en leidt tot herijking van het strategisch vastgoedbeleid in al zijn (met elkaar samenhangende) onderdelen. De trend is: van (soms) optimale kwaliteit naar basiskwaliteit. Focus op de kerntaken dus met behulp van een minimalistische benadering om de financiële continuïteit niet in gevaar te brengen.

Zorgvastgoed

Ook in de zorg, zowel de cure als de care, voltrekt zich via de overgang naar marktwerking en de bijbehorende, structurele, veranderingen in de regelgeving (scheiden wonen en zorg) een ware revolutie in de bekostiging van de zorg, die het strategisch omgaan met vastgoed sterk raakt. Zorgorganisaties hebben primair verstand van zorg en doen er goed aan de risico’s, die ze door de marktwerking lopen met hun vastgoed, te neutraliseren. Door het maken van strategische keuzen met betrekking tot het exploiteren en bouwen van hun vastgoed en het benutten van achterliggend juridisch instrumentarium (rechtsvorm, eigendom etc.). Ook in de zorg dus is het richten op de kerntaken het adagium. Waar zorginstellingen zonder doordacht strategisch vastgoedbeleid proberen te overleven, blijkt met regelmaat, dat juist daardoor grote financiële problemen ontstaan, die faillissement in het zicht brengen en oneigenlijke financiering (equity) de verkeerde kansen geven.

Expertise

LINCManagement heeft veel ervaring met het gedragen opzetten, organiseren, plannen en uitwerken van strategisch vastgoedbeleid in al


Strategische Herorientatie en Scenariovorming

LINCManagement voert opdrachten uit, die gericht zijn op het verbeteren, ondersteunen en herdefinieren van de strategische koers(bepaling). En op het ondersteunen en versterken van leiderschap in een organisatie. Meer concreet kan het gaan om:

  • strategische onderwerpen in de sfeer van de Corporate Governance, én bijbehorende instrumentarium-ontwikkeling
  • scenariovorming, strategische beleidsplanning en ondernemingsplannen
  • het verrichten van imago-onderzoek onder interne- en externe stakeholders
  • het opstellen van communicatie- en marketingplannen
  • advisering bij het opstellen en doen uitvoeren van strategisch vastgoedbeleid (inrichten PMC’s, vastgoedorganisatie, verkoopprogramma’s, onderhoudsbeleid, etc.)
  • de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten (zoals domotica)

Het stellen (en beantwoorden) van vragen geeft bij het oppakken van bovenstaande taakstellingen zicht op richting en inhoud:

  • Sluiten het bedrijfsbeleid en de bedrijfsdoelen aan? Op elkaar? En op de ontwikkelingen in de branche?
  • Zijn missie en visie nog adequaat en begrijpelijk voor de medewerkers geformuleerd?
  • Wordt de realisatie van de doelstellingen getoetst?
  • En is sprake van een herkenbare marketing- en communicatiestrategie?

Corporate-Governance

De bijna 15 jaar oude Code Tabaksblat heeft ook model gestaan voor de normen van goed en integer bestuur bij kleinere organisaties en de non-profitsector. En het is nog maar kort geleden dat de inmiddels meermalen aangescherpte Aedes-gedragscode een voorbeeldfunctie had voor non-profitsectoren en als richtlijn voor voorbeeldig ondernemerschap ten voorbeeld werd gesteld. Woningcorporaties mogen slechts lid zijn van hun koepelorganisatie, Aedes, als zij de Code onderschrijven; en zij dienen -was de bedoeling- elkaar, bij slecht presteren of slecht gedrag, onderling aan te spreken. Voorzover bekend is dat 1x gebeurd: Nederlanders houden niet van klikspanen en bemoeials.

Gebleken is, dat ook voorbeeldige gedragscodes kennelijk (Rochdale, SGBB, Vestia) niet voorkomen, dat er majeure ongelukken gebeuren. Vestia was, zo bleek, doelbewust, geen lid (meer) van Aedes en hoefde zich dus ook niet aan de Aedescode te houden. Fraudeurs zijn niet de domsten en zoeken de mazen van het net op inventieve wijze op. Als het om Corporate Governance gaat is er niet snel een betere leerschool als de corporatiesector!

LINCManagement heeft, al dan niet in fusieprocessen, veel ervaring met de begeleiding van:

selectie- en benoemingsprocedures voor bestuurders en Raden van Commissarissen
zelfevaluaties en strategische reflecties van bestuurders en Raden van Commissarissen
conflictbemiddeling en troubleshooting in de relatie OR – MT – bestuur – intern toezicht – stakeholders


Risico-management, omgaan met Red Flags

Risicomanagement is misschien wel het meest prominente managerial containerbegrip van dit decennium. Sterk toegenomen transparantie, informatiesnelheid en mediadrukte brachten allerlei bedrijfs- en organisatierisico’s (‘red flags’) aan de oppervlakte, die nog maar kort geleden werden toegedekt, genegeerd of ontkend. Of het nu gaat om exploderende vulkanen, frauderende bestuurders, falende systemen, mismanagement, blunderend toezicht of beleidsfouten, niet adequaat reageren of eerder handelingsverzuim kan duizelingwekkende claims in hoofdelijke aansprakelijkheid (proberen te) realiseren of enorme reputatieschade, gevolgd door drastisch omzetverlies of politieke problemen, veroorzaken. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, is het spreekwoord……

Het beste antwoord op al die eventuele problemen is ze voor te zijn. Het is vooral een goede houding tussen de oren (ethische normen, probleembesef, klantpreferenties), die veel (beïnvloedbare) bedrijfsrisico’s reduceert tot acceptabele proporties: van bestuur tot werkvloer. Daarom is het belangrijk, dat de juiste, bij Corporate Governance passende toolbox degelijk in de organisatie is geïmplementeerd, van de manier waarop medewerkers met klanten omgaan en zich gedragen tegenover hun collega’s, tot bestuurders, die het goede voorbeeld geven en toezichthouders, die zonder tegenstrijdige belangen worden gekozen. Zo wordt het voor medewerkers makkelijker red flags te herkennen en ze ook daadwerkelijk en op de juiste plaats te melden.

Maar direct na een evenwichtig en nuchter risico-bewustzijn in de organisatie volgt het belang van planmatigheid: een organisatie, die zichzelf serieus neemt dient minimaal te beschikken over een werkend integraal risicomanagementsysteem

Het opzetten van een risicomanagementsysteem

Is eenvoudiger als het klinkt; de contouren ervan hangen uiteraard samen met het type organisatie: een gemeentelijke organisatie kent een ander risicoprofiel als een woningcorporatie, een onderwijsorganisatie, een vliegtuigmaatschappij of een zorginstelling. Maar alle organisaties kennen globaal dezelfde hoofdprocessen, ook al verschilt het product en de (bestuurlijke) organisatie om het product bij de klant te brengen. Anderzijds is het een illusie te denken, dat alle bedrijfsrisico’s kunnen worden geïdentificeerd en systematisch en sluitend kunnen worden geneutraliseerd. Een organisatie, die geregeerd wordt door de vinkjescultuur van procedures, protocollen, voorschriften en certificaten (compliance), kent geen ziel, verklaart allerlei bureaucratische principes heilig en slaat de creativiteit en het innovatief vermogen dood. Het is dus primair zaak de juiste strategische- en praktische keuzes te maken bij het opzetten van een risicomanagementsysteem, waarna de gemaakte afspraken, normen, procedures en richtlijnen vastgelegd dienen te worden, bijvoorbeeld in een Risk Charter.

LINCManagement heeft:

in theorie en praktijk veel ervaring met Good Governance en het reduceren van bedrijfsrisico’s
een opleiding genoten tot INK-auditor (Northedge)
meermaals gewerkt aan het borgen van de integriteit van bedrijven en het opzetten van risico-managementsystemen.