MISSIE

De missie van LINCManagement luidt:“een verbindende, samenhangende en duurzame bijdrage aan alle aspecten van (bestuurlijke) organisatie, organisatie-ontwikkeling en strategische (her)-positionering door waardetoevoeging en visie-ontwikkeling, co-creatie, draagvlak- en procesverbetering”.

 

Achtergrond & Bedrijfsfilosofie

De opdrachtgevers en partners van LINCManagement zijn te vinden in:

 • marktsector (regelmatig)
 • familiebedrijven (aannemers, architectenbureau’s, onderhoudsbedrijven): regelmatig
 • vastgoed-organisaties (vaak)
 • non-profit (zeer vaak)
 • woningcorporaties, zorgorganisaties, leisure- en toerisme-organisaties (zeer vaak)
 • gemeentelijke-, regionale-, provinciale en rijksoverheden (vaak)

Paradigmashift

LINCManagement is er van overtuigd, dat de veranderingen tussen 2010 en 2015 substantieel, heftig en ingrijpend zijn geweest en vergaande consequenties (dienen te) hebben voor inrichting en dynamiek van organisaties. De volgende trends krijgen steeds meer vorm en inhoud :

 • Van machtige banquaire instituties naar kleinschaligheid, informele economische systemen en buurt-economieën: de gecompliceerde financiële crisis heeft als een multiplier gewerkt op de afkeer van het vigerende monetaire systeem en haar instituties. Het nog steeds stagnerende consumentenvertrouwen lijkt een indicator, dat mensen niet zomaar zullen terugkeren naar de vertrouwde patronen en mechanismen van voor de crisis. Het gevoel, dat je zuur verdiende geld niet meer veilig is, heeft inmiddels postgevat in brede lagen van de bevolking en instituties. In Amsterdam zijn zelfs stadsdeelbesturen betrokken bij het opzetten van buurt- en wijkbanken en nergens ook is meer belangstelling voor vervangende monetaire systemen als bitcoins, alternatieve coöperatieve verzekeringssystemen en zelfhelp-initiatieven op buurtniveau.
 • Van gesloten, gereguleerde systemen naar transparantie, spontane actie en kleinschalige herkenbaarheid: internet heeft een ware maatschappelijke revolutie bewerkstelligt, die veel verder reikt dan de ontwikkeling van slimme technologie en nieuwe ICT-systemen alleen. Nu ongeveer driekwart van de wereldbevolking beschikt over een mobiele telefoon en meer dan de helft kan beschikken over een computer, is niet alleen de wereld heel klein geworden, maar vooral haar bevolking mondiger en de macht van ideologie groter. Reputaties, ook die van falende bestuurders, kunnen -terecht of onterecht- in 48 uur worden gemaakt en gebroken, volksbewegingen zijn eenvoudig te activeren (mobs, Haren) en creativiteit en innovativiteit is veel simpeler als vroeger te mobiliseren (crowdsourcing). Er ontstaan nieuwe, flexibele verdienmodellen (AirBnB, Uber), die zich niets aantrekken van gevestigde orde en vertrouwde instituties
 • Naarmate organisaties in denkkracht en productontwikkeling meer aansluiten op dit soort trends en ontwikkelingen, zullen zij beter in staat zijn ook op langere termijn vervolg te geven aan hun bedrijfsactiviteiten. Om de grote maatschappelijke dynamiek, waarvan momenteel sprake is, goed te kunnen verwerken, zijn dynamisch leiderschap, flexibiliteit, strategische scenariovorming en aandacht voor (verschillen in) bedrijfscultuur randvoorwaardelijk. 

Streven naar duurzame, vernieuwende resultaten

LINCManagement streeft naar duurzame en vernieuwende resultaten in deze sterk veranderende omgeving, die de ‘oude’ waarden steeds meer op de proef stelt. Ook als reactie op de achterliggende jaren van individu-gerichte welvaart en vanzelfsprekende groei wordt snel en met name in de (grote(re) steden een overgang zichtbaar naar een meer lokaal-collectief gerichte samenleving. Platteland en natuurbeheer winnen aan belang, voorheen leidende instituties boeten aan belang in en tegelijk wordt de opkomst zichtbaar van nieuwe, zeer waardevolle proposities (de ontwikkeling van lokale energie-maatschappijen, crowd-sourcing, kleinschalige verzekeringsvormen en financieringssystemen, buurteconomieën etc.).

Duurzaamheid wordt dus al lang niet meer exclusief verbonden met globalisering en klimaatbeleid; steeds meer van belang ook worden:

 • samenwerkingsverbanden en netwerkvorming(sociale duurzaamheid)
 • minder grootschaligheid (buurt- en wijkeconomieën)
 • minder centralisatie en centraal gezag
 • een vernieuwende benadering, die -bijvoorbeeld door verbinding (cross-overs) te maken met andere beleidssectoren- niet alleen probeert nieuwe ontwikkeling ‘verantwoord’ te laten plaatsvinden (met alle onzekerheid, die daar vaak bijhoort), maar die tevens voor borging zorgt van ‘waardevolle’ verworvenheden uit achterliggende jaren. Toekomst en verleden kunnen zo hand in hand gaan vanuit dezelfde principes onder het motto, dat 'het kind natuurlijk niet met het badwater moet worden weggegooid'!